Fizyka, animacje HTML5 Canvas

Po kliknięciu nazwy poniżej wyświetlana jest animacja "HTML5 Canvas".
Proszę kliknąć "Powrót" w przeglądarce, żeby wrócić do tego panelu menu.

HTML5 Canvas
Wszystkie metale o ujemnych standardowych potencjałach elektrodowych, to jest znajdujące się w szeregu przed wodorem, wypierają wodór z rozcieńczonych kwasów, których aniony nie wykazują właściwości utleniających, a przy tym rozpuszczają się w nich.
HTML5 Canvas
Blaszka żelazna umieszczona w roztworze soli miedziowej powoduje odkładanie się warstwy metalicznej miedzi w miarę, jak żelazo przechodzi do roztworu. Blaszka żelazna umieszczona w roztworze soli cynkowej nie powoduje wydzielania się metalicznego cynku.
HTML5 Canvas
Na elektrodzie cynkowej zachodzi utlenianie jej materiału do kationów Zn2+, które przechodzą do roztworu, gdzie przeciwjonami dla nich są aniony siarczanowe SO42-, pochodzące z dysocjacji kwasu siarkowego. Na elektrodzie miedzianej zachodzi reakcja redukcji jonów hydroniowych do gazowego wodoru.
HTML5 Canvas
W ogniwie tym na elektrodzie cynkowej (anoda) zachodzi reakcja utleniania cynku: Zn → Zn2++ 2e-. Na elektrodzie miedziowej (katoda) zachodzi proces redukcji: Cu2+ + 2e- → Cu.
Akumulator ołowiowy     
HTML5 Canvas
Akumulator kwasowo-ołowiowy zawiera anodę ołowiową, katodę z tlenku ołowiu PbO2 oraz  roztwór wodnego kwasu siarkowego, spełniającego funkcję elektrolitu.
HTML5 Canvas

Ogniwa wodorowo-tlenowe z membraną do wymiany protonów. Gazowy wodór wprowadzany jest w obszar porowatej anody, gdzie w wyniku oddziaływania wodoru z materiałem katody zachodzi dysocjacja. Półprzepuszczalna membrana jest przewodnikiem tylko dla protonów. Elektrony muszą dotrzeć do katody poprzez obwód elektryczny, wytwarzając prąd pozwalający na zasilanie urządzeń. Na katodzie tlen reaguje z elektronami tworząc jony O2-. Jony wodorowe H+ są zobojętniane zjonizowanym tlenem.
Fotoogniwo
HTML5 Canvas
Jeśli na złącze półprzewodnikowe pn pada światło, to przy odpowiedniej energii fotonów, następuje powstanie dziur i elektronów. Aktywacja nośników ładunku w złączu powoduje powstanie na nim zewnętrznego napięcia elektrycznego. Powstaje bateria.

Elektroliza wody w roztworze H2SO4
HTML5 Canvas
Kationy wodoru dążą do elektrody ujemnej (katody). Zachodzi redukcja 2H+ + 2e- → H2 ↑. Na anodzie zachodzi utlenianie wody H2O – 2e- → 2H+ + 1/2O2↑ . Proces redoks zachodzący podczas elektrolizy H2SO4 to elektrolityczny rozkład wody  H2O → H2  + 1/2O2↑ .

Elektromagnetyzm    Baterie   Fale   Dźwięk   Światło  Mechanika  Termodynamika Szczególna teoria względności   To top page